Mẫu Quyết Định Công Nhận Chi Hội Trưởng Nông Dân

Hội Nông dân Việt Nam là một trong những tổ chức đóng vai trò vô cùng quan trọng, có những đóng góp nhất định trong quá trình quản lý Nhà nước. Vậy quyết định kết nạp hội viên nông dân được quy định như thế nào? Sau đây, Luật ACC sẽ giúp quý bạn đọc phân tích và tìm hiểu rõ hơn.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định công nhận chi hội trưởng nông dân


1. Hội Nông dân Việt Nam 

Hội Nông dân Việt Nam chính là đoàn thể chính trị – xã hội của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam cũng chính là một thành viên quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Mục đích của Hội Nông dân Việt Nam đó chính là tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, Hội Nông dân Việt Nam luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

*
Quyết định về việc chuẩn y kết nạp hội viên nông dân

2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân Việt Nam 

2.1. Chức năng

Hội Nông dân Việt Nam có chức năng tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.Hội Nông dân Việt Nam có chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.Hội Nông dân Việt Nam có chức năng đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2.2. Nhiệm vụ

Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân.Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ tham gia giám sát và phản biện xã hội theo qui chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ phải nhanh chóng nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội.Hội Nông dân Việt Nam có nhiệm vụ mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, khai thác nguồn lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kĩ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

3. Quyết định kết nạp hội viên nông dân

3.1. Điều kiện

Hội viên Hội Nông dân Việt Nam theo Điều lệ của Hội sẽ cần phải là công dân Việt Nam đang học tập, công tác và lao động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từ 18 tuổi trở lên, tán thành Điều lệ Hội và tự nguyện tham gia tổ chức Hội.Hội viên Hội Nông dân Việt Nam phải có tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc; nhiệt tình tham gia các phong trào của Hội; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước và cần phải gắn bó mật thiết với giai cấp nông dân và phải vì nông dân.

Uỷ viên ban chấp hành từ cơ sở trở lên đương nhiên sẽ là hội viên Hội Nông dân Việt Nam.

Xem thêm: Internet Có Từ Năm Nào ? Mạng Tốt Nhất Hiện Nay 2019 Lịch Sử Phát Triển Của Internet

3.2. Mẫu quyết định kết nạp hội viên nông dân

3.2.1. Quyết định chính
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BCH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN.… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ ……
* ………, ngày ….. tháng ….. năm …
Số QĐ/HNDX

QUYẾT ĐỊNH

Kết nạp hội viên năm ….

 – Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;

 – Xét tờ trình đề nghị của Ban Chấp hành chi hội nông dân … về việc đề nghị chuẩn y kết quả phát triển hội viên mới của chi hội … năm ….

BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN XÃ ….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kết nạp …. ông (bà) có tên sau đây vào hội viên Hội Nông dân Việt Nam (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Ban Thường vụ Hội Nông dân xã (phường, thị trấn) …, Chi hội ………. và các ông (bà) có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận: T/M BAN CHẤP HÀNH

– Như Điều 2; CHỦ TỊCH

– Lưu HND ….. (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

3.2.2. Danh sách đính kèm
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BCH HỘI NÔNG DÂN HUYỆN.… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BCH HỘI NÔNG DÂN XÃ ……
* ………, ngày ….. tháng ….. năm …

DANH SÁCH

Kết nạp hội viên năm ….

Xem thêm: Có Nên Dán Cường Lực Cho Điện Thoại Hay Không? &Ndash Minh Hoàng Mobile

STTHọ và tênNgày tháng năm sinhChỗ ởGhi chú
1
2

T/M BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu và phân tích của chúng tôi về quyết định kết nạp hội viên nông dân, cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh có liên quan. Hi vọng có thể giải đáp giúp cho bạn đọc những thông tin cơ bản cần thiết, góp phần giúp quá trình thực hiện quyết định trên thực tế diễn ra thuận lợi hơn. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như quý bạn đọc còn thắc mắc hay quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.