Hỗn Hợp X Gồm Metyl Fomat Andehit Acrylic Và Metyl Acrylat

Câu hỏi :

Hỗn phù hợp X bao gồm metyl fomat, anđehit acrylic, metyl acrylat cùng glucozơ. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi kêt nạp hết thành phầm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được 18 gam kết tủa và trọng lượng hỗn hợp sút 7,56 gam. Giá trị của m là:


*