Please wait

... (10)……… a plot of land (11)…… children work for a few hours each day. They ( 12) ………vegetable, which they weed & water and later they (13)…… the crop. In this (14)…. theydevelop good working ... Name: ……………………………Class: 12 ……Mark: ……… Forty five sầu minute written Test – Test 1 – Term 2 Subject: English I/ Choose the word whose bức xúc pattern ... secondary D, children10, A, have sầu B, had C, has D, are11, A, which B, who C, when D, where 12, A, plant B, raise C, do D, eat13, A, got B, harvested C, harvest D, has harvested14, A, time B,...

Bạn đang xem: Please wait


*

... = 1 và x = 15 c) 32 2 2 23 1 log xxxx=+ HD: VP. 1 với x>0, BBT VT 1 ; Côyêu thích vào lôgagrit ĐS x = 1 Cõu 3:Gii bt phng trỡnh sau:06log) 52( log )1( 2 1 2 2 1 ++++xxxxHD: Đặt ... =.Câu 2 :Giải những pmùi hương trình sau: a). )4(log )1( log4 1 )3(log 2 1 2 84 2 xxx=−++ HD: ĐK x>0 Và x1; ĐS x = 2, 3 32 =x b) xxxx3535log.loglog.log+= HD: Đổi cơ số ĐS: x = 1 với x = 15 ... Đáp án: Câu 1: Câu 1: Giải hệ phương thơm trình: 2 2 3 2 3log log 5log 3log 5x yx y+ =+ = iu kin: x, y > 0ã H phng trỡnh tương tự với: 2 3 2 32log log 5log...
*

*

... true?A.There are many forms of communication in existence today.B.Ideas và thoughts can be expressed by toàn thân language.C.Everyone can use an oral khung of communication.D.Blind people can communicate ... left early.2 Co Loa high schoolThe 1 st demo of the first termEnglish 12 Time allowance : 45 minutesEnglish Test(MÃ đề 11 6)Câu 1 : 27. The word “verbalization” probably means _________.A.picture ... Some people are concerned with physical when choosing a wife or husbvà.A.attraction B. attractivenessC.attractive D. attractivelyCâu 31 : How many different forms of communication are...
*

... KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II. MÔN : SINH HỌC 9 – Năm học đôi mươi 09 – 2010 Thời gian : 45 phút( không nhắc thời hạn chxay đề ) ……………………… GV:Đoàn Thị ThơmCõu ... sinh, tuyên chiến đối đầu, kí sinc, sinh đồ dùng nạp năng lượng sinh đồ gia dụng không giống. ( 2,5 điểm )- Lúa cùng cỏ dại- Rận cùng bét sinh sống bám dính trên domain authority trâu. bo.- Địa y sống bám trên cây cỏ.- Dê cùng bò thuộc nạp năng lượng cỏ trên một cánh đồng.-...
*

... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LẦN 2 MÔN : Tiếng Anh 12 Thời gian làm bài : 60 phút (ko nói thời hạn giao đề) đề : đề nơi bắt đầu (Đề tất cả 04 trang) Mark the letter A, ... environment Câu 12 : He worked hard, so he could earn much money. That is, …………… Tiếng Anh 12 Đề / Trang 3 A. would tell B. had told C. have sầu been telling D. had been told Câu 27 : “ I think married ... it many times. Books in the trang chủ are a wonderful … 45… of knowledge & pleasure. Tiếng Anh 12 Đề / Trang 2 A. although he worked hard, he could earn much money. B. he worked hard because...
... BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học tập trăng tròn 08- 2009 Mã Đề 002 I. Read the passage carefully và choose the correct answer. If you travel by ... freshed-faced D. freshed-face TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚPhường 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học 20 08- 2009 Mã Đề 004 I. Give the correct form of the verbs ... freshed-faced D. freshed-face TRƯỜNG trung học phổ thông C KIM BẢNG ĐỀ KIỂM TRA 8 TUẦN HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 ( Thời gian 45’ ) Năm học đôi mươi 08- 2009 Mã Đề 003 I.Rewrite each sentence, beginning as...
... night.II.ĐÁP ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Phát Wifi Trên Laptop Trực Tiếp Không Cần Phần Mềm

A 33. ... Đề kiểm tra 1 tiết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1. A. bleak B. jeans...
... end_____ĐÁPhường ÁN: CODE 001 CODE 0 02 : 1. D 2. C 3. C 4. D 5. D 6. A 7. B 8. A 9. B 10.A11.D 12. C 13.B 14.A 15.D 16.C 17.B 18.C 19.B 20 .A 21 .A 22 .A 23 .B 24 .C 25 .A 26 .B 27 .C 28 .B 29 .C 30.C31.G 32. D ... 38.B 39.C 40.D1. C 2. D 3. C 4. C 5. B 6. B 7. B 8. B 9. D 10.A11.D 12. A 13.A 14.A 15.C 16.A 17.B 18.A 19.B 20 .C 21 .A 22 .C 23 .B 24 .A 25 .C 26 .B 27 .C 28 .C 29 .C 30.B31.G 32. A 33.C 34.D 35.B 36.C ... A. look B. observe C. centralize D. concentrate III. Grammar : Choose the best answer A, B, C or D (2, 5pts)16. People the company employs are expected to sign a contract A. which B. whose C....
... KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 KIỂM TRA 15 ' BÀI SỐ 2 - NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: TIẾNG ANH - LỚPhường 9 Nguồn được trích tự webside www.tienganh123.com ...
... 1 ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP MÔN TIẾNG ANH 12 - Thời gian làm cho bài xích 60 phút ĐỀ 1 Chọn phương pháp đúng A, B, C hoặc D nhằm chấm dứt mỗi câu ... people from other parts in Britain. Trường trung học phổ thông Như Thanh hao ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 12 Tổ: Ngoại ngữ Năm học 2010 - 2011 Thời gian: 45’ Đề số: 01 I. Phonetics Hãy chọn 1 trường đoản cú mà lại phần gạch ... cook this dish in a __________ book. A. cookery B. recipe C. meal D. thực đơn 70. After the buổi tiệc ngọt, there wasn’t __________ left on the table. A. something B. nothing C. anything D. everything...

Xem thêm: Xử Lý Trường Hợp Xuất Hóa Đơn Cho Đơn Vị Không Có Mã Số Thuế


... =>%67,66100.68,1 12, 1%4==CHV 0,75 đc) C 2 H4 + 3 O 2 →0t 2 CO 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ CH4 + 2O 2 →0t CO 2 + 2H 2 O 0 ,25 đ Theo pmùi hương trình hóa học molnnnCHHCCO1,005,005, 02 4 422 =+=+= ... Đề 1:Câu 1: Mỗi phương trình đúng 0.5đCaC 2 + 2H 2 O →C 2 H 2 + Ca(OH) 2 2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + CaO →0t CaCO3 CaCO3 + 2HCl →CaCl 2 + CO 2 ... molnnnCHHCOH15,005,0 .20 5, 022 4 422 =+=+= Vậy cân nặng bình tăng : 0,1. 44 + 0,15.18 = 7,1 g 0,5 đ Đề 2: Câu 1: Mỗi pmùi hương trình đúng 0.5đ2C 2 H 2 + 5O 2 →0t 4CO 2 + 2 H 2 OCO 2 + 2NaOH →0t...
... 1195,95 20 = 2 1 2 3 1 34 2 85 5 25 6 3 188 3 24 9 2 1810 2 20N =20 =∑119c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Mỗi câu đúng chấm 1,0 điểma) P(x) = 6x4 - 2x 2 -1 2 x- 1. Q(x) = 2x5 - x4 ... (n) Tích (x.n) 1 2 2 2 1 2 3 3 94 2 85 8 406 4 24 7 3 21 8 6 489 5 4510 6 60N=40=∑ 25 9c) M0 =5Bài 2: 3 điểm. Mỗi câu đúng chấm 1,0 điểma) P(x) + Q(x)= 2x3 -2x 2 +4x +3.b) P(x) ... 8 900 5
5 457 4