ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 CHƯƠNG 5

Câu 1 : Từ CaC2, nước, các hóa học vô cơ khác phải mang đến bội nghịch nwgs coi nhỏng gồm đủ. Hãy viết các phương trình bội nghịch ứng pha chế etyl axetat.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 9 chương 5

Câu 2: lúc đối chiếu 9,2 gam một hóa học hữu cơ, fan ta thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) với 10,8 gam H2O.

a)Lập công thức dễ dàng độc nhất.

b)Lập công thức phân tử, biết rằng nghỉ ngơi điều kiện tiêu chuẩn 1 lít khá hóa học này khối lượng 2,054 gam.

c)Viết 2 bí quyết cấu trúc, trong các số ấy phương pháp cấu trúc như thế nào là của rượu etylic?

Câu 3 : Đốt a gam C2H5OH thu được 0,1 mol CO2. Đốt b gam CH3COOH chiếm được 0,1 mol CO2. Cho a gam C2H5OH tác dụng với b gam CH3COOH (đưa sử hiệu suất bội phản ứng là 100%) thu được c gam este. Tìm giá trị của c. (Cho H = 1, C = 12, O = 16).


Xem lời giải


Đề kiểm tra 45 phút ít (1 tiết) – Đề số 2 – Chương thơm 5 – Hóa học tập 9

Câu 1 : Hợp chất cơ học A chứa các nguyên tố C, H, O trong số ấy yếu tố tỷ lệ khối lượng của C là 52,17% cùng hidro là 13,04%.

a) Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 46 gam

b) Viết các bí quyết cấc chế tác hoàn toàn có thể gồm của A.

Câu 2 : Hãy nhắc một số trong những vừa lòng chất hữu cơ chỉ đựng 2 ngulặng tố cacbon, hidro với Việc thực hiện chúng trong cuộc sống mỗi ngày.

Làm cụ làm sao để biết đó là phần đông thích hợp chất hữu cơ?

Câu 3 : Sản phẩm tạo thành thành Lúc so sánh hóa học X mang lại qua bình 1 đựng CuSO4 khan, san đó cho qua bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư). Thu được kết quả sau:

a) Bình 1 một trong những phần white color gửi quý phái màu xanh da trời, bình 2 cân nặng tăng thêm. Hỏi X là vừa lòng chất giỏi 1-1 chất? Chất cơ học hay vô cơ? Có thể có mặt phần nhiều ngulặng tố nào?

b) Cho cân nặng hóa học X là 6 gam, bình 1 tăng 3,6 gam, thanh lọc kết tủa ngơi nghỉ bình 2 rồi sức nóng phân trọn vẹn hóa học kết tủa, thu được 11,2 gam hóa học rắn.

Xác định yếu tố Xác Suất theo trọng lượng những nguyên ổn tố vào X.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40).


Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút ít (1 tiết) – Đề số 3 – Chương 5 – Hóa học tập 9

Câu 1 : Trình bày phương pháp bóc hỗn hợp có rượu etylic với axit axetic.

Câu 2 : Cho 0,1 mol CH3COOH tính năng cùng với 0,15 mol CH3CH2OH thu được 0,05 mol CH3COOC2H5. Tính năng suất phản nghịch ứng.

Câu 3 : Phân tích 7,8 gam một hòa hợp hóa học hữu cơ fan ta thu được 13,44 lkhông nhiều khí CO2 (đo nghỉ ngơi đktc) với 5,4 gam nước.

a) Xác định bí quyết dễ dàng duy nhất.

b) Tìm bí quyết phân tử biết rằng làm việc điều kiện tiêu chuẩn 1 lkhông nhiều tương đối chất này cân được 3,482 gam.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)


Xem lời giải


Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Đề số 4 – Chương 5 – Hóa học 9

Câu 1: Cho các chất sau: K, C2H5OH, CH3COOH, CO2, FeO. Chất làm sao công dụng được cùng nhau từng đôi một. Hãy viết pmùi hương trình chất hóa học (ghi rõ điều kiện).

Câu 2 : Lấy 10 gam tất cả hổn hợp axit axetic và rượu etylic chức năng với lượng vùa dùng CaCO3 có mặt 2,24 lkhông nhiều CO2đktc).

Câu 3 : Đem 100ml dung dịch CH3COOH 1M công dụng với 6,9 gam CH3CH2OH nhận được 6,6 gam CH3COOC2H5. Tính công suất phản bội ứng.

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)


Xem lời giải


Đề kiểm soát 45 phút ít (1 tiết) – Đề số 5 – Cmùi hương 5 – Hóa học 9

Xem lời giải


Đề bình chọn 45 phút ít (1 tiết) – Đề số 6 – Chương thơm 5 – Hóa học tập 9

Câu 1: Rượu etylic chảy vô hạn trong nước, trong những khi benzen không tung nội địa là do

A.rượu etylic gồm khối lượng phân tử nhỏ thêm hơn benzen.

B.trong phân tử rượu etylic bao gồm team – OH.

C.benzen tất cả mạch vòng.

D.trong phân tử rượu etylic bao gồm team – COOH.

Câu 2: Sản phẩm phản nghịch ứng Lúc nung chất phệ cùng với dung dịch NaOH là:

A.glixerol và các thành phần hỗn hợp những muối hạt natri của axir mập.

B.xả chống cùng rượu etylic.

C.axit axetic với rượu etylic.

D.glixerol cùng natri axetat.

Câu 3: CH3COOH tác dụng được với các hóa học trong dãy:

A.Na2CO3, NaOH, Cu(OH)2, sắt.

B.NaHCO3, CuO, Cu, Zn.

C.NaHCO3, FeSO4, CuO, Zn.

D.AgNO3, CuO, Ag, Zn.

Câu 4: Khối hận lượng MgO rất cần được đem nhằm tính năng toàn vẹn cùng với 39 gam CH3COOH là (mang đến Mg = 24, C = 12, O = 16, H = 1)

A.10 gam B.13 gam

C.14 gam D.15 gam

Câu 5: Trộn 10ml rượu etylic 100 với V ml rượu etylic 160, thu được rượu etylic 130. Giá trị của V bằng

A.20ml B.30ml

C.40ml D.10ml

Câu 6: Trong bội nghịch ứng: X + Na2CO3( o) Y + NaHCO3. Các hóa học cơ học X, Y khớp ứng là:

A.C2H5OH, C2H5ONa

B.CH3COOH, CH3COONa

C.CH3COOH, C2H5ONa.

D.C2H5OH, CH3COONa.

Câu 7: Người ta hoàn toàn có thể tách bóc rượu etylic ra khỏi láo lếu hợp với etyl axetat bằng cách dùng

A.nước với phễu chiết.

B.dung dịch NaOH

C.cách thức chưng cất

D.natri

Câu 8: Một chất cơ học bao gồm bí quyết đơn giản dễ dàng tốt nhất là C3H6O2 gồm kết cấu tương tự cấu tạo phân tử axit axetic. Số bí quyết kết cấu có team – COOH là

A.1 B.2

C.3 D.4

Câu 9: Lúc mang đến Fe chức năng với dung dịch axit axetic thành phầm của phản ứng là

A.(CH3COO)2Fe

B.(CH3COO)3Fe

C.(CH3COO)2sắt, H2

D.(CH3COO)2Fe, (CH3COO)3sắt.

Câu 10: Để biệt lập 3 bình đựng một trong những chất sau: dung dịch rượu etylic 900, benzen, nước fan ta dùng

A.phenolphtalein.

B.Na2CO3

C.quỳ tím

C.phương thức đốt cháy trong không khí.


Xem lời giải


Đề khám nghiệm 45 phút ít (1 tiết) – Đề số 7 – Chương thơm 5 – Hóa học 9

Câu 1: Cho sơ thiết bị phản ứng: (C_2H_4( + H_2O,H_2SO_4) )(, o X( + CH_3COOH,H_2SO_4 extđặc,t^0))(, o Y)

X cùng Y thứu tự là:

(eqalign & A.CH_3 - CHO,CH_3COO - C_2H_5 cr & B.CH_3 - CH_2OH,CH_3 - COO - C_2H_5 cr và C.CH_3 - OH,CH_3 - COO - CH_3 cr & D.CH_3 - CHO,CH_3 - COO - C_2H_5 cr )

Câu 2: Sản phẩm làm phản ứng khi xà phòng chất hóa học mập gồm dạng (C17H35COO)3C3H5 vào môi trường NaOH tất cả tỉ lệ theo số mol của C3H5(OH)3 với C17H35COONa là

A.1:3 B.1:2

C.1:1 D.2:1

Câu 3: Đốt cháy một chất có cách làm CnH2n+1COOH tỉ lệ số mol H2O cùng số mol CO2

A.bằng nhau

B.nhỏ nhiều hơn 1

C.lớn hơn 1

D.to hơn 1 đơn vị

Câu 4: Tên các đúng theo hóa học sau: CH2OH – CHOH – CH2OH, CH3COOK, CH3 – COO – CH2 – CH3 thứu tự là:

A.glixerol, kali axetat, metyl axetat

B.glixerol, kali axetat, etyl axetat.

C.hóa học lớn, kali axetat, etyl axetat.

D.glixerol, natri axetat, etyl axetat.

Câu 5: Khối hận lượng CH3 – CH2OH bao gồm trong một lít rượu etylic 120

(biết (D_C_2H_5OH = 0,8g/ml)) là (mang đến H =1, C = 12, O = 16)

A.46 gam B.120 gam

C.96 gam D.80 gam

Câu 6: Một hỗn hợp bao gồm etanol, axit axetic Lúc tác dụng cùng với Na (dư) những chất rắn thu được sau phản bội ứng là:

(eqalign và A.CH_3 - CH_2ONa,CH_3COONa cr và B.CH_3 - CH_2OH,CH_3COONa. cr & C.CH_3 - CH_2ONa,CH_3COOH cr và D.CH_3 - CH_2ONa,CH_3COONa,Na. cr )

Câu 7: Thể tích bầu không khí (đktc, trong bầu không khí O2 chỉ chiếm 20% theo thể tích) phải nhằm đốt cháy 4,6 gam C2H5OH là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.22,4 lkhông nhiều B.33,6 lít

C.44,8 lkhông nhiều D.56 lít

Câu 8: Khi oxi hóa buchảy (C4H10) có chất xúc tác với ánh nắng mặt trời tương thích fan ta thu được

A.H – COOH

B.C2H5 – COOH

C.CH3 – COOH

D.C3H7 – COOH

Câu 9: Thể tích hỗn hợp NaOH 1M phải dùng làm dung hòa 25 ,l dung dịch CH3- COOH 1M là

A.10ml B.15ml

C.50ml D.25ml

Câu 10: Lúc nung thô dung dịch chứa các thành phần hỗn hợp những chất: CH3COONa, NaCl, C2H5OH, NaOH số chất rắn nhận được là:

A.4 B.3

C.2 D.1


Xem lời giải


Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Đề số 8 – Chương 5 – Hóa học 9

Câu 1: Số công thức cấu tạo hoàn toàn có thể gồm của các chất gồm cùng cách làm phân tử C3H8O

A.3 B.1

C.3 D.4

Câu 2: Thể tích khí oxi (đktc) phải để đốt cháy không còn 3,2 gam CH4O là (cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.3,36 lkhông nhiều B.5,6 lít

C.4,48 lkhông nhiều D.10,08 lít

Câu 3: Trong những chất sau: (1)CH2OH – CHO, (2) CH2OH – CH2OH, (3) CH3 – COOH. Chất có tác dụng làm cho quỳ tím ướt hóa đỏ là:

A.(1), (2), (3) B.(1), (2)

C.(1), (3) D.(3)

Câu 4: Cho natri vào hỗn hợp rượu etylic 500 gồm pha phenolphtalein.

Xem thêm: Giấy Nộp Tiền Vào Ngân Sách Nhà Nước Tiếng Anh, Form Bản Dịch Tiếng Anh Giấy Nộp Tiền Vào Ngân

Hiện tượng quan lại ngay cạnh được là:

A.Na vo tròn, chạy xe trên bề mặt dung dịch, dung dịch bao gồm màu sắc hồng.

B.Na chìm ngập trong dung dịch, sủi bọt mạnh mẽ, dung dịch có màu sắc hồng.

C.Na vo tròn, chạy xe trên bề mặt hỗn hợp, hỗn hợp có blue color.

D.Na cháy cho ngọn lửa màu sắc tiến thưởng, dung dịch ko color.

Câu 5: Đốt a mol C2H5OH buộc phải y mol O2, cũng đốt x mol CH3COOH yêu cầu z mol O2. Biểu thức liên hệ thân y và z là:

(eqalign & A.y = z cr và B.y = 2z cr & C.y = 2 over 3z cr và D.y = 3 over 2z cr )

Câu 6: Lắc nhẹ một các thành phần hỗn hợp gồm benzen, rượu etylic, quỳ tím, để yên ổn một thời gian tín đồ ta thấy:

A.hỗn hợp đồng hóa, ko màu

B.hỗn hợp phân lớp, lớp bên trên không color, lớp bên dưới bao gồm red color.

C.hỗn hợp phân lớp, lớp bên trên gồm màu đỏ, lớp dưới ko màu sắc.

D.hỗn hợp đồng hóa, có màu tím.

Câu 7: Số sản phẩm tạo ra thành (không kể H2O) khi cho hỗn hợp axit axetic thứu tự tính năng với: NaOH, CuO, NaHCO3, Ag, Mg là:

A.4 B.5

C.6 D.7

Câu 8: Biết hỗn hợp axit axetic tất cả tính aaxxit yếu ớt rộng dung dịch axit clohidric tuy thế to gan rộng axit cacbonic, bội nghịch ứng nào tiếp sau đây ko xảy ra?

(eqalign & A.CH_3COOH + NaCl o lớn CH_3COONa + HCl cr và B.CH_3COOH + Na_2CO_3 khổng lồ NaHCO_3 + CH_3COONa cr và C.HCl + Na_2CO_3 lớn NaHCO_3 + NaCl cr và D.CH_3COOH + NaHCO_3 o lớn CH_3COONa + CO_2 + H_2O cr )

Câu 9: Một chất hữu cơ có công thức bình thường CnH2n+1COOH Lúc đốt cháy mang đến sản phẩm là CO2 cùng H2O. Tỉ lệ số mol của CO2 với H2O lần lượt là:

A.1:1 B.1:2

C.1: (2n+1) D.(2n + 1) : n

Câu 10: Cho 200 gam dung dịch CH3COOH 6% tính năng không còn cùng với Mg. Thể tích khí H2 thoát ra là (đktc, C = 12, O = 16, H = 1).

A.1,12 lkhông nhiều B.2,24 lít

C.3,36 lít D.4,48 lít.


Câu 1: Công thức phân tử của glucozo, saccarozo, axit gluconic, tinc bột theo thứ tự là:

*

Câu 2: Một chất cơ học X Khi đốt cháy 0,1 mol X thu được 0,6 mol CO2. X là

A.C2H6 B.C2H5OH

C.CH3COOH D.C6H12O6

Câu 3: Cho sơ đồ: Glucozo (1) -> rượu etylic (2) -> axit axetic

Điều kiện ở các quy trình (1), (2) lần lượt là:

A.men rượu, men giấm

B.nước, axit

C.không gian, xúc tác

D.Ag2O/NH3

Câu 4: Để phân biệt glucozo cùng với saccarozo bạn ta cần sử dụng dung dịch

A.NaOH B.C2H5OH

C.Ag2O/NH3 D.CH3COOH

Câu 5: Lúc lên men glucozo, lượng C2H5OH nhận được là 4,6 gam thì thể tích khí CO2 bay ra bằng (đktc, C = 12, O = 16, H = 1)

A.4,28 lít B.2,24 lít

C.5,6 lít D.4,48 lít

Câu 6: Cho những chất: C2H5OH, CH3COOH, C6H12O6, (C17H35COO)3C3H5, CH3 – COO – C2H5. Những chất gồm bội phản ứng tbỏ phân là:

(eqalign và A.C_2H_5OH,CH_3COOH,C_6H_12O_6 cr & B.C_2H_5OH,CH_3COOH,CH_3 - COO - C_2H_5 cr và C.C_2H_5OH,(C_17H_35COO)_3C_3H_5,C_6H_12O_6 cr & D.(C_17H_35COO)_3C_3H_5,CH_3 - COO - C_2H_5 cr )

Câu 7: Một chất hữu cơ có phương pháp dễ dàng và đơn giản duy nhất là CH2O. Kân hận lượng mol phân tử trong tầm 175 gam với 190 gam.

Công thức phân tử của hóa học đó là: (Ch H = 1, C = 12, O = 16)

A.C2H4O2 B.C5H10O5

C.C6H12O6 D.(C6H10O5)n­

Câu 8: Để phân biệt những dung dịch: rượu etylic, axit axetic, glucozo tín đồ ta rất có thể cần sử dụng hóa học nào trong số chất sau?

A.quỳ tím cùng kẽm

B.CaCO3 và AgNO3 vào NH3

C.AgNO3 trong NH3

D.Bội nghĩa với HCl

Câu 9: Lên men 18 gam glucozo cùng với năng suất 40%. Thể tích dung dịch rượu etylic 100 chiếm được là: (biết (D_C_2H_5OH = 0,8g.ml,)(,H = 1,C = 12,O = 16))

A.46ml B.92ml

C.460ml D.23ml

Câu 10: Lượng C6H12O6 bao gồm vào 150ml hỗn hợp glucozo 3% (mang lại hỗn hợp glucozo khối lượng riêng biệt = 1g/cm3, H = 1, C = 12, O = 16) là

A.5,0 gam B.4,5 gam

C.4 gam D.30 gam.


Câu 1: Saccarozo với glucozo gồm một vài đặc điểm như thể nhau là:

A.rã trong nước, vị ngọt, dạng kết tinc ko màu.

B.chảy trong nước, vị ngọt, dạng kết tinh màu trắng.

C.đều phải có bội phản ứng tcầm cố gương.

D.bị tdiệt phân trong môi trường xung quanh axit.

Câu 2: Để nhận biết dung dịch sacarozo có glucozo người ta dùng

A.hỗn hợp H2SO4

B.hỗn hợp phenolphtalein.

C.hỗn hợp CH3COOH.

D.dung dịch AgNO3 vào NH3.

Câu 3: Lúc nung nóng dung dịch saccarozo với H2SO4, sau một thời hạn, thu được hỗn hợp gồm những chất

A.glucozo, fructozo

B.glucozo, fructozo, saccarozo.

C.glucozo, fructozo, saccarozo, H2SO4.

D.fructozo, saccarozo, H2SO4.

Câu 4: Cho chuyển hóa: C12H22O11 (1) ( o) C6H12O6 (2) ( o) C2H5OH.

Điều kiện thích hợp của những bội nghịch ứng (1) cùng (2) theo lần lượt là:

A.H2O và axit nung nóng, men rượu.

B.H2O với axit nung rét, men ginóng.

C.H2O và kiềm nung nóng, men rượu.

D.men rượu, men ginóng.

Câu 5: Từ saccarozo cùng các chất vô cơ coi nlỗi tất cả đầy đủ, số pmùi hương trình buổi tối tphát âm nhằm pha chế etyl axetat là:

A.3 B.4

C.5 D.6

Câu 6: Khối lượng saccarozo thu được từ là 1 tạ nước mía loại chứa 12% saccarozo ( biết quy trình với tinc chế hao hụt 15%) đang là (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.12kg B.10,2 kg

C.1,8 kilogam D.120kg

Câu 7: Nhỏ H2SO4 quánh vào ly thủy tinh trong gồm đựng con đường saccarozo, sau một thời hạn người ta thấy đường chuyển thành một khối hận color đen xốp. Hiện tượng này được giải thích theo phương thơm trình:

(eqalign và A.C_12H_22O_11 khổng lồ 11H_2O + 2C(H_2SO_4 extđặc) cr và B.C_12H_22O_11 + H_2O o 2C_6H_12O_6(H_2SO_4) cr và C.C_12H_22O_11 lớn CO_2 + H_2O(H_2SO_4 extđặc) cr & D.C_12H_22O_11 lớn C_2H_5OH lớn CO_2 cr )

Câu 8: Dung dịch chứa chất làm sao dưới đây có độ pH nhỏ xíu nhất: mặt đường saccarozo, glucozo, rượu etylic, axit axetic, NaOH?

A.Rượu etylic B.NaOH

C.Axit axetic D.Saccarozo.

Câu 9: Cho sơ đồ gia dụng (1) C2H4 (H2O, axit) ( o) C2H5OH (men) ( o) CH3COOH

(2) C4H10 (+O2, xúc tác, t0) ( o) CH3COOH

Để thu được và một lượng CH3COOH (cùng hiệu suất) chất được thực hiện hữu ích độc nhất về trọng lượng là:

A.C2H4

B.C4H10

C.C2H4 và C4H10 được lấy với trọng lượng bằng nhau.

D.Không khẳng định được.

Câu 10: Len men rượu m gam glucozo đến toàn bộ lượng CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) fan ta thu được 25 gam kết tủa, năng suất làm phản ứng là 70%.

Giá trị của m là: (Cho H = 1, C = 12, O = 166, Ca = 40)

A.61,07 gam B.32,14 gam

C.50,4 gam D.65 gam


Câu 1: Tinh bột cùng xenlulozo gồm điểm lưu ý là:

A.cùng gồm phương pháp phân tử (C6H10O5)n

B.ko tung nội địa kể cả Khi lạnh.

C.cũng được dùng để cấp dưỡng giấy, vải vóc tua, thứ mộc.

D.hầu như làm cho dung dịch iot gửi thanh lịch màu xanh.

Câu 2: Nhóm –C6H10O5- được Hotline là:

A.glocozo

B.fructozo

C.mắt xích của phân tử

D.saccarozo.

Câu 3: Một hóa học hữu cơ bao gồm phương pháp kết cấu H2N – CH2 – COOH. Tên của hóa học hữu cơ này là:

A.axit axetic

B.amoniac axetic

C.axit amoni axetic

D.axit aminoaxetic.

Câu 4: Chọn câu đúng trong số câu sau:

(1)Tinc bột, xenlulozo, protein rất nhiều bị thủy phân đến cùng một thành phầm.

(2) Chỉ bao gồm tinch bột, xenlulozo bị tdiệt phân mang đến và một thành phầm là glucozo.

(3)Protein bị tdiệt phân vào môi trường xung quanh axit tốt bazo.

A.(2), (3) B.(1), (3)

C.(1), (2) D.(1), (2), (3).

Câu 5: Polime là phần lớn hóa học có phân tử khối hận rất to lớn vì chưng các …..links với nhau tạo nên. Phải điền vào địa điểm trống các từ phù hợp là

A.nguyên ổn tử cacbon, hidro, oxi

B.nhóm –C6H10O5-

C.nhóm –CH2- CH2-

D.mắt xích.

Xem thêm: Nhất Nhì Ba - Luật Chơi Tiến Lên Miền Nam Toàn Tập

Câu 6: Có thể cần sử dụng hóa học nào trong những hóa học sau để dìm biết:tinh bột, xenlulozo và saccarozo?

A.Nước cùng iot B.Natri

C.Nước, H2SO4 D.Dung dịch NaOH

Câu 7: Một nhiều loại tinch bột có cân nặng phân tử vào khoảng: 194400 đvC – 972000 đvC. Số đôi mắt xích sẽ trong tầm (Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A.1200 – 6000 B.1trăng tròn – 600

C.5000 – 30000 D.1000 – 5000

Câu 8: Thành phần ngulặng tố hầu hết của protein là:

A.C, H, O, N B.C, H, P, O

C.C, O, N, Phường D.H, O, N, S.

Câu 9: Khi đốt cháy hoàn toàn xenlulozo, phản nghịch ứng xảy ra theo pmùi hương trình:

(C6H10O5)n + O2( o) CO2 + H2O (t0)

Tổng thông số cân đối phương thơm trình là:

A.17n B.17n + 1

C.18 D.11n

Câu 10: Một chất hữu cơ X, có cách làm H2N – CnH2n – COOH. Đem 15 gam X chức năng đầy đủ cùng với 200ml dung dịch NaOH 1M. Công thức của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16, N = 14)