Chức năng nhiệm vụ của phòng kỹ thuật

Giới thiệu Các đơn vị chức năng Hoạt động HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NƯỚC SẠCHANTT - AN TOÀN VỆ SINH LĐ - PCCC Đoàn thể
Giới thiệu Các đơn vị chức năng Hoạt độngHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NƯỚC SẠCHANTT - AN TOÀN VỆ SINH LĐ - PCCC Đoàn thể
*

1- Chức năng :

Phòng Kỹ thuật công nghệ là phòng chuyên môn nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc chỉ đạo, quản lý điều hành Công ty ở các lĩnh vực công tác :

- Xây dựng, quản lý kỹ thuật công nghệ : sản xuất nước, vận hành hệ thống cung cấp nước, mạng lưới cấp nước, kiểm định đồng hồ… và các mặt hoạt động kỹ thuật công nghệ của các đơn vị trực thuộc trong công ty đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty.

Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ của phòng kỹ thuật

- Lập kế hoạch cấp nước an toàn của Công ty và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện vào cuối năm.

- Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ trong công ty.

- Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện các định mức, quy định, quy trình quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật của Công ty. Nghiên cứu các biện pháp ứng dụng kỹ thuật để chống thất thoát nước; Nghiệm thu các công trình xây dựng.

- Đề xuất ứng dụng các thiết bị, kỹ thuật mới có liên quan đến ngành cấp nước.

- Quản lý hệ thống công nghệ thông tin trong Công ty

- Thực hiện đúng các quy trình liên quan đến Hệ thống QLCL ISO 9001:2008.

- Định kỳ đánh giá việc thực hiện Heä thoáng QLCL ISO trong toàn Công ty.

2- Nhiệm vụ :

a) Về quản lý kỹ thuật công nghệ :

- Lập và hướng dẫn qui trình vận hành thiết bị, công nghệ, an toàn lao động. Quản lý, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về kỹ thuật và an toàn lao động trong công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị, máy móc , xe máy … của Công ty. Giám sát về mặt kỹ thuật đối với mọi hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa, xây dựng mới… trong toàn Công ty.

- Quản lý cập nhật tọa độ địa lý (GIS) mạng lưới và các van trên các tuyến ống.

- Theo dõi và xin giấy phép khai thác, xả thải theo quy định, thực hiện công tác quản lý môi trường.

- Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hàng năm.

- Lưu trữ, cập nhật hồ sơ, nhật ký theo dõi công tác sửa chữa định kỳ, sửa chữa lớn các thiết bị, công trình để có chế độ tu bổ kịp thời chống xuống cấp.

- Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các qui chế về quản lý chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động, bảo hộ lao động và bảo vệ môi sinh, môi trường, các qui định về định mức kinh tế kỹ thuật, các qui trình, qui phạm kỹ thuật có liên quan đến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đề xuất các giải pháp chống thất thoát nước về mặt kỹ thuật trong công tác quản lý mạng lưới, thi công hệ thống đường ống cấp nước, lắp đặt đồng hồ nước.

- Tham mưu góp ý xây dựng các phương án phát triển và mở rộng sản xuất. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nước và thế giới có liên quan đến ngành nước, từng bước đưa vào áp dụng tại Công ty.

- Xây dựng phương hướng hoạt động khoa học kỹ thuật của Công ty và tham mưu cho Hội đồng xét duyệt khen thưởng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất có lợi cho sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho Doanh nghiệp .

- Xây dựng tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân và tiêu chuẩn cấp bậc công việc.

- Lập kế hoạch BHLĐ và PCCC hàng năm.

Xem thêm: Sinh Lực Của Boss Asura Trong Cung Tuyết Ngọc Là Bao Nhiêu? Đáp Án Trắc Nghiệm Bns

- Lập kế hoạch kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

- Lập định mức nguyên, nhiên vật liệu cho máy móc, quy trình sản xuất.

- Quản lý, lưu trữ chặt chẽ và có hệ thống hồ sơ tài liệu kỹ thuật theo đúng qui định Nhà nước.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác kỹ thuật theo yêu cầu của cấp trên.

b) Về quản lý dự án đầu tư :

- Lập phương án, thẩm định hồ sơ, thiết kế dự tóan, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và tổ chức thực hiện kể cả việc giám sát cung ứng vật tư và quyết toán công trình đối với công tác sửa chữa nhỏ, sửa chữa thường xuyên theo quy định.

- Lập dự án đầu tư xin phê duyệt quyết định đầu tư đối với các việc mua sắm đầu tư trang thiết bị, máy móc sử dụng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản, khấu hao sửa chữa lớn và vốn phát triển sản xuất của Công ty.

- Tổ chức giám sát, kiểm tra, đề xuất xử lý trong việc thực hiện hợp đồng; tổ chức nghiệm thu, giám sát kỹ thuật xác nhận khối lượng chất lượng, tiến độ công trình phù hợp với các hình thức quản lý thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về xây dựng cơ bản.

- Báo cáo , đánh giá hiệu quả đầu tư của các công trình, dự án.

c) Về quản lý kỹ thuật công tác Sửa chữa – Bảo trì – Bảo dưỡng :

- Lập báo cáo sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, hồ sơ thiết kế, dự toán trình Công ty xem xét phê duyệt.

- Tổ chức giám sát và phối hợp giám sát, xác nhận khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng theo đúng quy trình hiện hành của Nhà nước về xây dựng cơ bản.

- Lưu trữ và bảo quản chặt chẽ các hồ sơ sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng.

d) Về quản lý kỹ thuật công tác kiểm định đồng hồ nước:

Tổ chức giám sát và phối hợp giám sát, xác nhận khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện hợp đồng theo đúng quy trình trong công tác kiểm định đồng hồ nước.

* Ngoài các nhiệm vụ trên, Phòng Kỹ thuật Công nghệ còn thực hiện các nhiệm vụ khác phù hợp với chức năng, năng lực và tình hình thực tế của Công ty khi được Ban Giám đốc Công ty giao.

3- Quyền hạn :

- Trực tiếp để giải quyết và điều hành một số mặt công tác theo giấy ủy quyền của Giám đốc Công ty.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để kiểm định chất lượng xây dựng công trình, các sản phẩm, các máy móc thiết bị, xe máy … theo định kỳ và đột xuất sau khi được sự chấp thuận của Giám đốc

- Khi kiểm tra phát hiện các dấu hiệu vi phạm qui trình vận hành, quy chế chất lượng, lắp đặt thiết bị... không đảm bảo an toàn lao động thì được lập biên bản tạm thời dừng thi công, ngừng hoạt động máy móc, thiết bị, xe máy… cho đến khi khắc phục xong.

- Có quyền yêu cầu các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc cung cấp tài liệu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được công ty giao.

Xem thêm: Tải Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Module Th33 : Thực Hành Dạy Học Phân

4- Cơ cấu tổ chức bộ máy :

Phòng Kỹ thuật – Công nghệ do một trưởng phòng điều hành trực tiếp và một đến hai phó phòng giúp việc cùng một số kỹ sư, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo cho sự hoạt động của phòng.