Các Modul Bồi Dưỡng Thường Xuyên Mầm Non

*

Bạn đang xem: Các modul bồi dưỡng thường xuyên mầm non

Các Module BDTX Mầm Non

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĊMN13 - THCS 9 - trung học phổ thông 9 - GDTX 10 .pdfXem Tải xuống 601kv. 3 07:31 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 10.pdfXem Tải xuống 725kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 11.pdfXem Tải xuống 780kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 12.pdfXem Tải xuống 878kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 13.pdfXem Tải xuống 412kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 14.pdfXem Tải xuống 832kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 15.pdfXem Tải xuống 883kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 16.pdfXem Tải xuống 1040kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
Ċmodule MN 17.pdfXem Tải xuống 1016kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
Ċmodule MN 18.pdfXem Tải xuống 748kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
Ċmodule MN 19.pdfXem Tải xuống 820kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 1.pdfXem Tải xuống 617kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
Ċmodule MN 20.pdfXem Tải xuống 933kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
Ċmodule MN 21.pdfXem Tải xuống 511kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 22.pdfXem Tải xuống 671kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 23.pdfXem Tải xuống 694kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 24.pdfXem Tải xuống 285kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 25.pdfXem Tải xuống 358kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 26.pdfXem Tải xuống 294kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 27.pdfXem Tải xuống 448kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 28.pdfXem Tải xuống 428kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 29.pdfXem Tải xuống 481kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 2.pdfXem Tải xuống 672kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 30.pdfXem Tải xuống 762kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 31.pdfXem Tải xuống 1541kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 32.pdfXem Tải xuống 985kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 33.pdfXem Tải xuống 232kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 34.pdfXem Tải xuống 352kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 35.pdfXem Tải xuống 485kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 36.pdfXem Tải xuống 436kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 37.pdfXem Tải xuống 313kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 38.pdfXem Tải xuống 285kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 39.pdfXem Tải xuống 599kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 3.pdfXem Tải xuống 674kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 40.pdfXem Tải xuống 581kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 41.pdfXem Tải xuống 396kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 42.pdfXem Tải xuống 607kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 43.pdfXem Tải xuống 266kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 44.pdfXem Tải xuống 416kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 4.pdfXem Tải xuống 1152kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 5.pdfXem Tải xuống 520kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 6.pdfXem Tải xuống 596kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 7.pdfXem Tải xuống 1781kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 8.pdfXem Tải xuống 1721kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule MN 9.pdfXem Tải xuống 1104kv. 2 07:30 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP

Các module BDTX THCS

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĊModule trung học cơ sở 10.pdfXem Tải xuống 341kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 11.pdfXem Tải xuống 278kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 12.pdfXem Tải xuống 312kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 13.pdfXem Tải xuống 278kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 14.pdfXem Tải xuống 385kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 15.pdfXem Tải xuống 267kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 16.pdfXem Tải xuống 339kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 17.pdfXem Tải xuống 1563kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 18.pdfXem Tải xuống 1427kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 19.pdfXem Tải xuống 1670kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 1.pdfXem Tải xuống 330kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS trăng tròn.pdfXem Tải xuống 554kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 21.pdfXem Tải xuống 910kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 22.pdfXem Tải xuống 1488kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 23.pdfXem Tải xuống 333kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 24.pdfXem Tải xuống 269kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE THCS 25 .pdfXem Tải xuống 256kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE THCS 26 .pdfXem Tải xuống 1128kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE THCS 27 .pdfXem Tải xuống 407kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 28.pdfXem Tải xuống 421kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 29.pdfXem Tải xuống 281kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE THCS 2.pdfXem Tải xuống 272kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 30.pdfXem Tải xuống 311kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE THCS 31.pdfXem Tải xuống 225kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE THCS 32.pdfXem Tải xuống 277kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 33.pdfXem Tải xuống 235kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 34.pdfXem Tải xuống 448kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule trung học cơ sở 35.pdfXem Tải xuống 232kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 36.pdfXem Tải xuống 347kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 37.pdfXem Tải xuống 443kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊModule THCS 38.pdfXem Tải xuống 331kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 39.pdfXem Tải xuống 294kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 3.pdfXem Tải xuống 282kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 40.pdfXem Tải xuống 282kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE THCS 41.pdfXem Tải xuống 259kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE THCS 4.pdfXem Tải xuống 231kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 5.pdfXem Tải xuống 220kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE THCS 6.pdfXem Tải xuống 175kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 7.pdfXem Tải xuống 272kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊMODULE trung học cơ sở 8 .pdfXem Tải xuống 332kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP

Xem thêm: Chia Sẻ 07 Cách Khắc Phục Lỗi Laptop Không Bắt Được Wifi Win Xp

Các Module BDTX Tiểu học

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĊModule TH 31.pdfXem Tải xuống 190kv. 2 07:38 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 01.pdfXem Tải xuống 629kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 02.pdfXem Tải xuống 885kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 03.pdfXem Tải xuống 692kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 04.pdfXem Tải xuống 502kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 05.pdfXem Tải xuống 1412kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 06.pdfXem Tải xuống 646kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 07.pdfXem Tải xuống 777kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTh 08.pdfXem Tải xuống 542kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 09.pdfXem Tải xuống 784kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 10.pdfXem Tải xuống 999kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 11.pdfXem Tải xuống 1037kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 12.pdfXem Tải xuống 352kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 13.pdfXem Tải xuống 693kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 14.pdfXem Tải xuống 791kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 15.pdfXem Tải xuống 513kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 16.pdfXem Tải xuống 846kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 17.pdfXem Tải xuống 2174kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 18.pdfXem Tải xuống 1320kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 19.pdfXem Tải xuống 2747kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH trăng tròn.pdfXem Tải xuống 6218kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 21.pdfXem Tải xuống 12493kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 22.pdfXem Tải xuống 3324kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 23.pdfXem Tải xuống 3582kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 24.pdfXem Tải xuống 707kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 25.pdfXem Tải xuống 573kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 26.pdfXem Tải xuống 1011kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 27.pdfXem Tải xuống 505kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 28.pdfXem Tải xuống 749kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 29.pdfXem Tải xuống 808kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 30.pdfXem Tải xuống 621kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 32.pdfXem Tải xuống 494kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 33.pdfXem Tải xuống 422kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 34.pdfXem Tải xuống 716kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 35.pdfXem Tải xuống 638kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 36.pdfXem Tải xuống 834kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 37.pdfXem Tải xuống 467kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 38.pdfXem Tải xuống 445kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 39.pdfXem Tải xuống 684kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 40.pdfXem Tải xuống 836kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 42.pdfXem Tải xuống 596kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 43.pdfXem Tải xuống 1048kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 44.pdfXem Tải xuống 1142kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊTH 45.pdfXem Tải xuống 643kv. 2 07:37 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP

VBHD về GDTX

Xem thêm: Tư Vấn Và Giải Đáp Sơ Đồ Lắp Thái Dương Năng Với Bình Nóng Lạnh Chuẩn Như Thợ

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĊBGD-2011-TT31-Thông tứ về Cmùi hương trình bồi dưỡng tiếp tục thầy giáo trung học các đại lý.pdfXem Tải xuống 2924kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊBGD-2011-TT32-Thông tư 32 về Chương trình bồi dưỡng liên tiếp giáo viên đái học tập.pdfXem Tải xuống 4622kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
Ċbgd-2011-TT36-Thông tư về Chương thơm trình tu dưỡng tiếp tục giáo viên thiếu nhi.pdfXem Tải xuống 5903kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
Ċbgd-2012-TT26-Thông tứ về Quy chế bồi dưỡng thường xuyên gia sư thiếu nhi, diện tích lớn với dạy dỗ tiếp tục.pdfXem Tải xuống 2097kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊBGD-2015-TT26-Thông tư phát hành Cmùi hương trình tu dưỡng liên tiếp cán cỗ làm chủ ngôi trường tè học tập.pdfXem Tải xuống 3680kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊBGD-2015-TT27-Thông bốn ban hành Chương trình bồi dưỡng liên tục cán bộ cai quản ngôi trường trung học đại lý, trường trung học tập phổ quát cùng trường phổ biến có nhiều cung cấp học.pdfXem Tải xuống 3989kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĊBGD-2019-TT11-Chương trình tu dưỡng tiếp tục cán cỗ thống trị đại lý giáo dục mầm non.pdfXem Tải xuống 1384kv. 2 18:58 19 thg 3, 2020Trịnh Xuân Thắng TP
ĊBGD-2019-TT12- Cmùi hương trình bồi dưỡng tiếp tục thầy giáo mầm non.pdfXem Tải xuống 1359kv. 2 18:58 19 thg 3, 2020Trịnh Xuân Thắng TP
ĊBGD-2019-TT17- Cmùi hương trình bồi dưỡng tiếp tục gia sư đại lý giáo dục rộng lớn.pdfXem Tải xuống 1240kv. 2 18:58 19 thg 3, 2020Trịnh Xuân Thắng TP
ĊBGD-2019-TT18-Chương thơm trình tu dưỡng liên tiếp cán bộ thống trị các đại lý dạy dỗ nhiều.pdfXem Tải xuống 1107kv. 2 18:58 19 thg 3, 2020Trịnh Xuân Thắng TP
ĊBGD-2019-TT19-Thông tứ Ban hành Quy chế tu dưỡng liên tiếp giáo viên, cán cỗ quản lý cơ sở dạy dỗ thiếu nhi, cơ sở giáo dục thêm cùng cô giáo trung tâm giáo dục liên tục.pdfXem Tải xuống 721kv. 2 18:58 19 thg 3, 2020Trịnh Xuân Thắng TP
ĊCNG-2017-389-Công vnạp năng lượng khuyên bảo triển bắt đầu khởi công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 và các năm học tập tiếp theo sau.pdfXem Tải xuống 322kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
Ċpgd-2017-348-KH bồi dưỡng liên tục mang lại CBquốc lộ cấp cho MN, TH, trung học cơ sở năm học 2017-2018.PDFXem Tải xuống 4012kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
Ċsgd-2017-506-Vv triển khai công tác BDTX năm học tập 2017-2018 và những năm tiếp theo sau.pdfXem Tải xuống 117kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP
ĉTai lieu BDTX can bo quan liêu ly Tieu hoc modul 9,10.docXem Tải xuống 122kv. 2 07:29 27 thg 5, 2018Trịnh Xuân Thắng TP