Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Cmùi hương 1

LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN

1. Tính S(n) = 1 + 2 + 3 + ... + n.2. Tính S(n) = 1 2 + 2 2 + 3 2 + ... + n 2.

3. Tính S(n) = 1 + 12 + 13 + ... +